Giáo án cấp THCS toàn huyện
  • Lê Thị Trang, nhiệm vụ phân công giảng dạy Thể dục 9A3,5; 6A1,2
    | Lê Thị Trang - THCS xã Phúc Than | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Nguyễn Hữu Huy - Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 8A2,4; Vật lý 8A1,2,3; Công nghệ 6A3,4.
    | Nguyễn Hữu Huy - THCS xã Phúc Than | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đặng Đức Thiện. Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Sinh 6A1,3,5; Sinh 9A1,2,5; công nghệ 9A1
    | Đặng Đức Thiện - THCS xã Phúc Than | 62 lượt tải | 1 file đính kèm