Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch CoVi 19 trong trường học theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid các cấp mỗi cán bộ giáo viên nhân ...
11/05/2021 15 Lượt xemXem tiếp
Trường Mầm non xã Mường Than tăng cường, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 thông qua sử dụng quét mã QR Code.
11/05/2021 41 Lượt xemXem tiếp
Trường Mầm non xã Pha Mu thực hiện việc khai báo y tế bằng QR code, tạo điểm kiểm soát phòng dịch.
11/05/2021 18 Lượt xemXem tiếp
             Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và kiểm soát dịch trường mầm non xã Ta Gia đã đăng ký thực hiện công tác đăng ký điểm kiểm soát dịch Covid-19. Các đồng chí ...
11/05/2021 50 Lượt xemXem tiếp