Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch CoVi 19 trong trường học theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid các cấp mỗi cán bộ giáo viên nhân ...
11/05/2021 15 Lượt xemXem tiếp
THÔNG ĐIỆP 5K Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”
06/05/2021 63 Lượt xemXem tiếp
Những việc học sinh cần làm để phòng chống COVID-19
06/05/2021 38 Lượt xemXem tiếp
     Thực hiện Công văn số 1129/UBND-VP ngày 03/5/2021 của UBND huyện về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp, các cơ ...
05/05/2021 62 Lượt xemXem tiếp