Các bước thực hiện đăng nhập và đăng bài trong cổng thông tin

Tên miền: lcu-muongte-ptdtbtthcsvangsan@edu.viettel.vn

Đăng nhập:

- Tài khoản: lcu-muongte-ptdtbtthcsvangsan@edu.viettel.vn

- Pass: 123456a@

Viết bài: 

- Thêm mới: - Bài viết tin tức